VEEL OP WIELEN EN MEER... VOOR DE BESTE PRIJS!
 

ALGEMENE VOORWAARDEN DJIMMI.NL

Artikel 0. Algemeen

Sub 0.1
Onder Djimmi.nl wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de Vennootschap Onder Firma, Djimmi.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Boxmeer op het adres ’t Leucker 5, 5831 DB, Boxmeer, telefoonnummer: 0485 520524.
Onder Koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene op wiens naam de bestelling is gedaan of namens degene handelt.
Djimmi.nl is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 17205598.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Sub 1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de gebruiker van deze voorwaarden, verder te noemen Djimmi.nl en een Wederpartij, verder te noemen Koper, waarop Djimmi.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Sub 1.2
De toepasselijkheid van eventuele andere inkoop- en of andere voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van andere initiatieven van Djimmi.nl worden eveneens uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Sub 1.3
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Sub 2.1
Alle aanbiedingen van Djimmi.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
Zetfouten blijven ten alle tijde voorbehouden.
Djimmi.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Zie ook artikel 3.5.

Sub 2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Djimmi.nl.
De overeenkomst tussen Djimmi.nl en Koper is tot stand gekomen op het moment dat Djimmi.nl een orderbevestiging aan Koper per e-mail verstuurd heeft.
Djimmi.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Djimmi.nl dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Bestellingen

Sub 3.1
Djimmi.nl besteedt veel zorg aan het publiceren van de juiste gegevens en prijzen.
Het kan echter voorkomen dat er kennelijke onjuistheden gepubliceerd staan.
Djimmi.nl behoudt het recht deze ten allen tijde kenbaar te maken aan de klant.

Sub 3.2
Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt Koper nog een bevestiging per e-mail.
Het kan gebeuren dat een artikel niet op voorraad is.
Volgens de wet koop op afstand, bedraagt de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen.
Indien de levertijd niet haalbaar is stelt Djimmi.nl de Koper hier tijdig van op de hoogte en bied de Koper de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
Een elektronisch voorstel door Koper voor een nieuwe leverdatum zal door Djimmi.nl elektronisch worden bevestigd.
Zolang Djimmi.nl niet heeft bevestigd heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

Sub 3.3
Djimmi.nl streeft ernaar om de bestelling volgens de aangegeven levertijd te leveren.
Indien het artikel op voorraad is, of de artikelen op voorraad zijn, wordt de bestelling dezelfde werkdag verzonden mits besteld en betaald voor 16.00u.
Indien het artikel op voorraad is, of de artikelen op voorraad zijn, en de bestelling vindt na 16.00u plaats dan wordt de bestelling de volgende werkdag verzonden.
Uiterlijk zal de bestelling binnen 30 dagen na de orderbevestiging worden geleverd.
Is dit niet mogelijk (product(en) tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt Koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft Koper in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Sub 3.4
Djimmi.nl tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

Sub 3.5
De betaling dient binnen 7 werkdagen te worden voldaan.
Djimmi.nl behoudt zich het recht voor om de levering uit te stellen als er niet binnen de gestelde periode is betaald.

Sub 3.6
Heeft Koper meer dan 1 bestelling onbetaald openstaan, dan behoudt Djimmi.nl zich het recht de levering uit te stellen tot de eerste betaling is ontvangen.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

Sub 4.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Voor bepaalde betaalmethoden wordt een toeslag berekend op basis van het totaalbedrag inclusief verzendkosten.
Deze kosten vindt u terug in de besteprocedure.
Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Sub 4.2
Betaling dient te geschieden voordat de levering plaats vindt, tenzij anders overeengekomen.

Sub 4.3
Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de giro- of bankrekening van Djimmi.nl.

Sub 4.4
Indien Koper met enige betaling in gebreke is, is Djimmi.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Sub 4.5
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Djimmi.nl.

Artikel 5. Verzending en Levering

Sub 5.1
De door Djimmi.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft aan Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht betreffende bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Koper de overeenkomst in stand laat.
Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Sub 5.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Koper.

Sub 5.3
Djimmi.nl levert binnen Nederland waarbij de Koper aansprakelijk is voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of eventuele invoerrechten indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt.
Levering buiten Nederland kan slechts plaatsvinden na goedkeuring door Djimmi.nl waarbij Djimmi.nl vooraf een opgaaf doet van de verzendkosten.

Sub 5.4
De artikelen die Koper heeft besteld, worden door een door Djimmi.nl aangewezen transporteur/postbesteller bezorgd.
Koper betaalt een bijdrage voor de verzendkosten van de bestelling.
De bijdrage voor de verzendkosten worden kenbaar gemaakt voor het sluiten van de overeenkomst.
De verzendkosten bedragen € 6,95 incl. BTW, of anders indien aangegeven, voor pakketten van 0-32 kg, indien maximale lengte niet > 1.75 mtr en som van lengte/hoogte/breedte niet > 3.00 mtr.
De verzendkosten worden automatisch opgeteld bij het orderbedrag.
Djimmi.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door de bezorgdienst.
Voor verzendingen onder rembours in Nederland wordt een toeslag van € 17,95 incl. BTW per zending in rekening gebracht.
De extra kosten van € 17,95 worden automatisch opgeteld bij het orderbedrag incl. de standaard verzendkosten van € 6,95, of anders indien aangegeven.
In specifieke gevallen, bijvoorbeeld aanbiedingen, kan het zijn dat verzendkosten niet worden doorberekend aan de Koper.
Dit zal dan als zodanig zichtbaar zijn aan het totale orderbedrag dat de Koper dient af te rekenen voor de bestelling inclusief de verzendkosten.

Sub 5.5
Djimmi.nl is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van onjuiste gegevens die door Koper worden verstrekt.
Eventuele extra kosten die hierdoor gemaakt moeten worden, zullen aan de Koper worden doorberekend.

Artikel 6. Koop Op Afstand

Sub 6.1
Djimmi.nl hanteert een herroepingtermijn van veertien kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.

Sub 6.2
Tijdens de herroepingtermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij Koper de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, het ontvangen product te retourneren.
Na ontvangst en beoordeling, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst door of namens de koper, van het product zal het volledige bedrag van het product binnen 14 werkdagen worden gerestitueerd.
De in rekening gebrachte verzendkosten worden ook vergoedt indien er geen andere producten op de factuur staan.
De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.
Wij willen Koper verzoeken om Djimmi.nl telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen van de retourzending.
U kunt ook gebruik maken van ons retourformulier.
Deze kunt u bij Djimmi.nl telefonisch of per e-mail aanvragen.

Sub 6.3
Tijdens de herroepingtermijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of Koper het product wenst te behouden.
Hierbij geldt dat het product na retourzending, door Djimmi.nl weer als nieuw is te verkopen.
Koper zal het product met eventueel alle geleverde toebehoren in de originele verpakking aan Djimmi.nl retourneren.
Hierbij willen wij Koper verzoeken om dit in de originele verzenddoos retour te zenden.

Sub 6.4
Indien Koper een product na de herroepingtermijn van 14 kalenderdagen maar binnen 30 kalenderdagen na ontvangst door of namens de koper wenst te retourneren dan is dit mogelijk.
Het product dient in de ongeopende verpakking te zitten en na retourzending, door Djimmi.nl weer als nieuw is te verkopen.
Ook hierbij willen wij Koper verzoeken om Djimmi.nl telefonisch op per mail op de hoogte te brengen van de retourzending.
De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.
Na ontvangst en beoordeling van het product(en) zal het factuurbedrag minus de verzendkosten binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

Sub 6.5
Indien een product defect of beschadigd blijkt te zijn direct na ontvangst of gebruik dan wil Djimmi.nl Koper te verzoeken om dit per e-mail kenbaar te maken met een eventuele foto ter verduidelijking.
Na ontvangst van de mail en beoordeling zullen we de Koper verzoeken om het product te retourneren of in overleg op te laten halen door Djimmi.nl.
Na ontvangst en constatering van de klacht zal Djimmi.nl het product gerepareerd retour zenden of (indien reparatie niet mogelijk is) zal er een nieuw exemplaar worden geleverd.
De gemaakte verzendkosten door Koper zullen door Djimmi.nl worden gerestitueerd.
Indien blijkt dat het een gebruikersfout betreft dan zijn alle verzendkosten voor rekening van de Koper.
De gemaakte kosten voor retourzending door Djimmi.nl zullen aan Koper in rekening worden gebracht.
Na ontvangst van de betaling zal het betreffende product worden geretourneerd naar de klant.

Sub. 6.6
Djimmi.nl hanteert een garantietermijn van 2 jaar op functionaliteit m.u.v. slijtageonderden en 6 maanden op accu's.
Op demo modellen is de garantietermijn 3 maanden op functionaliteit en accu's m.u.v. slijtageonderdelen.
Indien een product defect raakt en in aanmerking komt voor garantie dan wil Djimmi.nl Koper verzoeken om een gedetailleerde klachtomschomschrijving per mail service@djimmi.nl kenbaar te maken met een eventuele foto of video ter verduidelijking.
De foto of video kan ook via whatsapp naar het volgende mobiel nummer worden verzonden +31 (0)6 22295553.
Na ontvangst van de mail en beoordeling zullen we in overleg met de Koper een passende oplossing aanbieden.
Indien retourzending van het product aan de orde is dient Koper het betreffende product naar Djimmi.nl op zijn kosten te retourneren.
Indien blijkt dat het een gebruikersfout betreft dan zijn alle verzendkosten voor rekening van de Koper.
De gemaakte kosten voor retourzending door Djimmi.nl zullen aan Koper in rekening worden gebracht.
Na ontvangst van de betaling zal het product worden geretourneerd naar de klant.
Indien blijkt dat de klacht gegrond is dan zijn alleen de kosten van retourzending door Koper voor rekening van Koper.
Het product wordt dan kosteloos door Djimmi.nl geretourneerd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Sub 7.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien Koper, al hetgeen Koper op grond van enige overeenkomst aan Djimmi.nl verschuldigd is, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Koper over.
Djimmi.nl draagt niet het risico voor het eventueel zoekraken of beschadigen van de bestelling van Koper tijdens transport, daar Djimmi.nl hierbij afhankelijk is van derden.
Het risico kan indien gewenst, worden afgekocht door te kiezen voor een verzekerde verzendwijze.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Sub 8.1
Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Djimmi.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Sub 8.2
Djimmi.nl garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

Sub 9.1
Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, kan Koper zich beroepen op artikel 6.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Sub 10.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Djimmi.nl, dan wel tussen Djimmi.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en Djimmi.nl, is Djimmi.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Djimmi.nl.

Artikel 11. Overmacht

Sub 11.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Djimmi.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Djimmi.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Sub 11.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Djimmi.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

Sub 12.1
Wanneer door Djimmi.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Djimmi.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

Sub 12.2
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Djimmi.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Djimmi.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Sub 12.3
Djimmi.nl is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van Koper gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Sub 13.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Sub 13.2
De rechter in de vestigingsplaats van Djimmi.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft Djimmi.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Sub 13.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.